top of page

Werkwijze

Hoe werkt een en ander in mijn praktijk?
   
Als u naar een psycholoog toe gaat, moet u er volledig op kunnen vertrouwen dat uw privacy gewaarborgd is. 
Wie een psycholoog zoekt voelt zich daarover vaak ongemakkelijk of zelfs wat beschaamd. En dat is begrijpelijk, want met zo iemand wordt niet over koetjes en kalfjes gesproken, maar juist met hem of haar naar lastige problemen, conflicten, crisissituaties en nog veel meer gekeken. En daarover uiten we ons in het algemeen niet zo makkelijk.

Maar als u dan toch de stap waagt om naar zo iemand toe te gaan, en dus om goede redenen, dan vind ik het als psycholoog belangrijk dat u vanaf het eerste moment, aan de telefoon, per mail of in de praktijk, het gevoel hebt dat u veilig bent, in een te vertrouwen omgeving, en dat u de ruimte ervaart om op uw eigen manier bij moeilijke zaken, van welke aard dan ook, stil te staan. Ik acht dit één van de basisvoorwaarden van mijn werk. Dit heeft echter wel consequenties, waarover meer hieronder bij uw privacy, verzekering en eventuele btw.

Na een eerste contact, veelal telefonisch, wordt op korte termijn (binnen één of twee weken) een afspraak gemaakt in mijn praktijk (ik hanteer dus geen wachtlijst). Deze afspraak is tevens het begin van een psychologisch proces, waarbij de zaak of zaken waarvoor u komt, in kaart worden gebracht. Ook uw draagkracht en de daarmee samenhangende gezondheid worden dan beoordeeld. Daarbij kan overleg met uw huisarts  wenselijk zijn, maar dat gebeurt nooit zonder uw instemming. Soms kan het ook nodig zijn, bijvoorbeeld bij meer complexe zaken, om na de probleeminventarisatie een extra diagnostische stap te plannen, zeg maar: een uitgebreide sterkte/zwakte-analyse. Maar ook hier geldt: u beslist daartoe. 

Als langs deze inventariserende weg duidelijk is geworden wat er speelt en hoe we daar in goede samenwerking iets aan kunnen doen, wordt aan u een serie afspraken voorgesteld. Deze zijn wel altijd voorlopig, omdat niet zelden in de loop van zo’n proces meer en vooraf niet voorziene zaken aandacht kunnen gaan vragen. Denk bijvoorbeeld aan ‘oud zeer’ dat, buiten verwachting, gaat opspelen. 

Samengevat

U maakt een afspraak en komt naar mijn praktijk, we brengen wat er bij u speelt gezamenlijk goed in kaart, ik doe u een behandelingsvoorstel met een helder geformuleerd doel, stem met u de financiële voorwaarden af, en we gaan verder aan het werk. Afhankelijk van de aard van de problemen dient ook de frequentie van de gesprekken te worden bepaald. In crisissituaties is er vaak, zij het tijdelijk, meer contact (soms zelfs meerdere keren per week, eventueel telefonisch of per sms of app), maar loopt een therapeutisch proces voorspoedig, dan hebben mensen vaak genoeg aan één afspraak per twee of drie weken (of na verloop van tijd zelfs nog langere tussenposen). Voor partnerrelatietherapie is twee of drie weken tussen de sessies (of nog langer, na verloop van tijd) gebruikelijk, tenzij er een crisis speelt.

Factuur

Over de bestede tijd (bij welke soort verrichting dan ook, altijd berekend op basis van 15 minuten) krijgt u aan het eind van de maand per post een factuur toegezonden. Deze dient u aan mij te voldoen en kunt u (waarschijnlijk) niet doorsturen naar uw verzekeraar. 

Tarieven

Voor alle gezondheidskundige diensten geldt een tarief van € 150,00 per uur (en dus € 37,50 per 15 minuten) met 0 % btw (want gezondheidszorg). De tarieven bij alle niet-gezondheidskundige diensten verschillen al naar gelang de aard van de dienst, en hebben een btw-tarief van 21 %. Wilt u meer weten over de NGK-tarieven, neem dan gerust contact met mij op.

Uw privacy, verzekering en eventuele btw

Omdat de al jaren van kracht zijnde en steeds verder uitdijende regelgeving (vanwege overheid, verzekeraars en de NZa, dit is de Nederlandse Zorg-autoriteit) o.a. tot gevolg heeft dat de privacy van cliënten niet meer voldoende kan worden gegarandeerd, heb ik nimmer met een verzekeraar een contract afgesloten, en werden in mijn praktijk ook nooit DBC’s (Diagnose-Behandel-Combinaties) geschreven. Immers, alleen al het (sedert 2014 verplicht) aanleveren hiervan, via internet, aan een landelijke database (DIS) doorbrak de strikte vertrouwelijkheid, die in mijn ogen de kern van mijn vak vormt: de cliënt dient er volledig op te kunnen vertrouwen dat wat er binnen de muren van een praktijkruimte aan de orde komt voor geen enkele derde bestemd kan zijn (tenzij hij of zij daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven). Met de huidige regelgeving, waaronder inmiddels ook het verplichte ROM-evaluatiesysteem, dat ten gerieve van de verzekeraars is ingericht (kosten ± 30 miljoen euro per jaar) en dat onlangs – 2017 – door de Algemene Rekenkamer nog weer eens totaal ongeschikt is verklaard, is deze basisvoorwaarde (strikte vertrouwelijkheid) inmiddels helaas achterhaald.

 

Het overigens legaal niet meedoen met deze regelgeving heeft in mijn praktijk wel enkele consequenties. Om te beginnen krijgt u (waarschijnlijk) de gemaakte kosten door uw verzekeraar niet vergoed. Daarnaast is het van belang om met u van tevoren te bezien of de te leveren dienst van gezondheidskundige (GK) of van niet-gezondheidskundige (NGK) aard is. Is deze namelijk gezondheidskundig (en meestal is dat zo als u mij als psycholoog benadert), dan geldt een btw-tarief van 0 % (bij uitspraak van de Hoge Raad van maart 2016). Sommige verzekeraars bieden dan vervolgens ook wel (enige) restitutie (door uzelf nader te informeren bij uw verzekeraar). Is de te leveren dienst van niet-gezondheidskundige aard, en dat speelt sowieso als u mij als coach of als mediator benadert, dan moet er over het gehanteerde tarief ook 21 % btw worden geheven, want het betreft dan zogenaamde (niet-gezondheidskundige) “zakelijke dienstverlening”. Voor sommige cliënten, bijvoorbeeld wie zelfstandig is, kan dit echter dan weer wel fiscaal aantrekkelijk zijn. In Nederland is coaching bij mijn weten overigens nimmer verzekerd. 

De door u gemaakte kosten komen dus (afhankelijk van uw verzekeraar) bijna altijd ten laste van uzelf.

Rechten

Het is voor u als cliënt belangrijk om te weten waar u met eventuele klachten of gerezen geschillen terecht kunt. Allereerst bestaat hiertoe bij het NIP de zogenaamde klachten- en tuchtcommissie, en sinds 1 januari 2017 zijn aanbieders van gezondheidskundige (GK) zorg ook verplicht om zich in het kader van de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg) te verbinden met daartoe bestaande instanties. Beide mogelijkheden in het geval van klachten of geschillen zijn in mijn praktijk voor u beschikbaar.

Is één en ander in het bovenstaande u onvoldoende duidelijk, neem dan gerust contact met mij op.

Privacy Statement
De Praktijk voor Psychologisch Advies & Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, reden waarom ik ook nimmer contracten met verzekeraars heb afgesloten. In deze ‘Privacy Statement’, vanaf hier te noemen ‘PS’, wil ik u graag helder en transparant informeren over hoe ik, vanaf 25 mei 2018 nader bij wet verplicht, omga met uw persoonsgegevens. Lees meer...
bottom of page