top of page

Privacy Statement (PS)

Praktijk voor Psychologisch Advies & Coaching

drs. Gijs J.J.M. van der Zalm

De Praktijk voor Psychologisch Advies & Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, reden waarom ik ook nimmer contracten met verzekeraars heb afgesloten. In deze ‘Privacy Statement’, vanaf hier te noemen ‘PS’, wil ik u graag helder en transparant informeren over hoe ik, vanaf 25 mei 2018 nader bij wet verplicht, omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom streng zorgvuldig om met persoons-gegevens. Ik hou mij in de Praktijk voor Psychologisch Advies & Coaching in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), naast de Beroepscodes van NVP en NIP. Hier vloeit direct uit voort dat ik in ieder geval
 

 • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel, waarvoor deze door u aan mij zijn verstrekt; doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze ‘PS’;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verworven en verwerkt;

 • u zal vragen om uw mondelinge instemming, als ik deze nodig heb voor mijn werkzaamheden in uw belang;

 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig zou zijn voor uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. het doel waarvoor ze zijn verstrekt, en dan alleen maar met uw schriftelijke toestemming;

 • ook op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze zal respecteren.

Als praktijkvoerder van de Praktijk voor Psychologisch Advies & Coaching ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten 

Persoonsgegevens van cliënten worden in de Praktijk voor Psychologisch Advies & Coaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • dossiervorming 

 • administratieve doeleinden

 • het opstellen van de declaratienota
   

Grondslag voor het opnemen van deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen behandel-, coachings- of mediationovereenkomst.
   

In het kader van de bovenstaande doelen kan ik in de Praktijk voor Psychologisch Advies & Coaching de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornamen en roepnaam

 • tussenvoegsel(s)

 • achternaam en titulatuur

 • adresgegevens

 • (zakelijk en/of privé) telefoonnummer

 • (zakelijk en/of privé) e-mailadres

 • locatiegegevens

 • geslacht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
 • burger-servicenummer (BSN)

 • wettelijk Identiteitsdocument (WID)
   

Uw persoonsgegevens worden door mij in de Praktijk voor Psychologisch Advies & Coaching opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de behandel-, coachings- of mediationovereenkomst en daarna vanwege wettelijke verplichtingen  voor 15  jaar.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

(Deel van) de gegevens, die u mij verstrekt, kan ik alleen maar met uw schriftelijke toestemming aan ‘derde partijen’ verstrekken, mocht dit noodzakelijk zijn voor uitvoering van werkzaamheden t.b.v. de hierboven beschreven doelen. 
 

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving i.h.k.v. de AVG-criteria

 • het verzorgen van de (financiële) administratie
   

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan partijen, waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met de partijen (verwerkers), met wie dat wel zo is, maak ik uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Overigens zijn deze verwerkende ‘derde partijen’ vaak zelf ook AVG-proof. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en zodoende toegestaan is. Een uitzonderlijk voorbeeld hiervan is, als de politie i.h.k.v. een onderzoek (persoons)gegevens bij mij zou opvragen. In een dergelijk geval dien ik, wettelijk verplicht, medewerking te verlenen en zal dan ook genoodzaakt zijn de gevraagde gegevens aan te dragen. Uiteraard zal de eigenaar van deze gegevens door mij hierover aansluitend in kennis worden gesteld, tenzij wettelijke bepalingen mij dat weer zouden verbieden. Het delen van persoonsgegevens met derden kan verder alleen maar, nogmaals, als u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen, die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Ik verwerk persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen maar, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

In de Praktijk voor Psychologisch Advies & Coaching worden persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard, en slechts voor het doel waarvoor deze door u zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Hiertoe behoren:

 • alle personen die namens Praktijk voor Psychologisch Advies & Coaching van uw gegevens kennis zouden moeten kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • Ik hanteer een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;

 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens, als daar aanleiding toe is;

 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; ook deze back-ups zijn geëncrypt;

 • Ik test en evalueer regelmatig deze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven, welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren, voordat ik gehoor kunnen geef aan voornoemde verzoeken.

Mocht ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan zou ik graag zien dat u hierover direct contact met mij opneemt. Komen wij er samen dan niet uit, dan vind ik dat vanzelfsprekend erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van deze ‘Privacy Statement’ of meer in het algemeen nog vragen of opmerkingen heeft, wil dan contact met mij opnemen.

bottom of page