top of page

Diagnostische expertise

Wat is er eigenlijk aan de hand?
Voordat serieus aan een behandeling kan worden begonnen is het van groot belang om met de betrokkene één en ander (zoals klachten, draagkracht, persoonlijkheid, stressbronnen, achtergronden, etc.) goed in kaart te brengen. Dit heet diagnostiek. Deze stap is, o.a. onder druk van verzekeraars, de laatste jaren helaas naar de achtergrond geschoven en soms zelfs verdwenen.

 

Bij één of meer klachten (slaapproblemen, concentratieverlies, depressiviteit, etc.) is het van belang om deze met de betrokkene in hun samenhang met eventuele (stress)bronnen nader te bekijken. Pas dan kan in goed overleg over een eventuele behandeling worden gesproken.

En soms hebben mensen, al dan niet geadviseerd door hun huisarts, bedrijfsarts, psycholoog of psychiater, ook behoefte aan een nader onderzoek naar hun ‘psychologische stand van zaken’, zoals we ook een internist kunnen vragen naar een ‘algehele lichaamscheck’. Zo’n psychologische sterkte/zwakte-analyse (een “Ontwikkelingsprofiel”, afgekort OP) brengt nader in kaart, waar bij iemand knelpunten kunnen zitten in zijn of haar persoonlijkheidshuishouding, en of daarbij sprake is van stagnatie in de ontwikkeling hiervan dan wel dat er mogelijk ook ‘harde tekorten’ spelen, kwetsbaarheden die zich niet zomaar laten ‘wegbehandelen’. Van dit laatste kennis hebben, weten waar je met jezelf aan toe bent, kan voor veel mensen alleen al verlichting van klachten en vermindering van problemen opleveren. 

Het voordeel van zo’n Ontwikkelingsprofiel aan het begin van een behandeling is dat de aanpak, die daarop aansluit, veel specifieker en gerichter is en daardoor vaak ook korter kan gaan duren. 

Het Ontwikkelingsprofiel (OP)

Dit ‘instrument’ voor persoonlijkheidsonderzoek werd aan de Rijks Universiteit van Leiden ontwikkeld door Prof. dr. Robert Abraham (*). Hij overleed helaas in 2015. Sedert 1995 ben ik zelf bij de verdere ontwikkeling, uitbouw en toepassing ervan betrokken en aan de herziene editie van 2005 heb ik een hoofdstuk bijgedragen (**). Het diagnostisch gebruik ervan bestaat voor de cliënt uit 1. een eerste probleem-inventariserend gesprek, waarna aan de betrokkene 2. een interview wordt toegestuurd. Dit wordt thuis uitgewerkt (met tamelijk veel tijd, enkele avonden of zomaar een heel weekend) en daarna teruggestuurd. 3. De analyse van het interview (door mijzelf) neemt gemiddeld twee uur in beslag, waarna 4. in een tweede gesprek met de cliënt de bevindingen nader worden toegelicht en ook op mogelijke vervolgstappen wordt ingegaan. 

(*)  Abraham, R.E., Het Ontwikkelingsprofiel, van Gorcum, Assen, 1997

(**)  Zalm, Gijs J.J.M. van der, Het Ontwikkelingsprofiel als systemische informatiebron. In Abraham, R.E., (ed.), Het Ontwikkelingsprofiel in de praktijk, van Gorcum, Assen, 2005, p. 169 – 186.

Second opinion

Deze diagnostische stap (een OP) kan ook worden ingericht in het kader van een ‘second opinion’, bij voorbeeld bij twijfel van de huisarts aan het gevolgde behandelspoor, bij nader gewenste diagnostiek op verzoek van een bedrijfsarts of parallel aan een lopende doch stagnerende psychotherapeutische behandeling. Het kan ook nuttig zijn in het kader van een coachingstraject, waar de vraag speelt naar iemands kwetsbaarheden (bijvoorbeeld met oog op de geschiktheid voor een andere functie of werkkring). Waar behoefte zou bestaan aan een meer op management gerichte diagnostische inschatting is ook het OPMC (OntwikkelingsProfiel voor ManagementCapaciteiten) beschikbaar.

Hebt u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, neem dan gerust contact met mij op.

bottom of page